Ito ay ipinublish sa 10 mga wika kabilang ang Japanese. I-click ang nasa itaas upang makita ang ibang wika.

Ang Sagamihara International LOUNGE ay, sumusoporta para sa mga dayuhang residente ng Lungsod na may mga programang katulad ng klase sa pag-aaral ng salitang hapon, pagsasalin at interpretasyon para sa mga dayuhan/pagkonsulta, at ang pakikikahalubilo ng mga mamamayan sa iba’t ibang bansang kultura at mga kaugalian. Mangyaring huwag mag-alinlangan na tumawag, at maaaring pumunta sa aming tanggapan.

Mga impormasyong may kaugnayan sa pag-iwas sa kalamidad

Impormasyon para sa mga dayuhang mamamayan

May konsultasyon para sa mga bagong apektado ng impeksiyon ng Corona Virus (COVID-19)

Kung sa palagay mo na maaaring magkaroon ka ng bagong Coronavirus(COVID-19), o kung nagkakaproblema ka sa pamumuhay dahil sa Coronavirus, may ipapakilala kaming konsultasyon.

Impormasyon tungkol sa bagong impeksiyon ng Corona Virus (COVID-19)

Pagpapakilala sa impormasyon tungkol sa sites ng Coronavirus (COVID-19), suportang impormasyon mula sa bansa at Sagamihara City para sa mga may suliranin dahil sa Coronavirus.

Mga impormasyon tungkol sa pamumuhay, trabaho, pag-papalaki ng anak , edukasyon at iba pa.

Mga impormasyon tungkol sa ibinibigay na suporta ng gobyerno at ng lungsod ng Sagamihara. Nag bibigay din ng mga impormasyon tungkol sa pag-aaral sa Lounge.

Mga impormasyong pangkabuhayan para sa mga dayuhang mamamayan.

Mga pangunahing impormasyon na kapaki-pakinabang para sa pamumuhay sa lungsod ng Sagamihara, tulad ng mga gabay sa pamumuhay at sa pag-iwas sa mga sakuna.

Pag-aaral ng wikang hapon sa pamamagitan ng internet o online.

Mga impormasyon mula sa site ng wikang hapon. Kung walang iskuwela o school maaaring mag-aral sa bahay sa pamamagitan ng internet o online.

Mga kaganapan (Event) sa Lounge 2022 Disyembre ・ 2023 Enero

Beginners Japanese course

Petsa : Tuwing Martes mula sa ika-6 ng Disyembre hanggang ika- 14 ng Pebrero, 2023
6:30 pm hanggang 8:30 pm
* Wala sa ika-3 ng Enero
Lugar : Sagamihara International Lounge ( Promity Fuchinobe Building 1F )

Pag-aaral ng Japanese para sa paninirahan sa Japan
Lugar: Sagamihara International Lounge
Target: Mga taong nakatira, nag-tatrabaho o nag-aaral sa lungsod, at mga taong nag-aaral ng hiragana, at mga taong hindi nakakaintindi ng Japanese na ginagamit sa pang-araw araw na pamumuhay.
Kapasidad:15 Katao ( ayon sa pagkakasunod-sunod ng aplikasyon )
Aplikasyon : Isulat ang inyong pangalan, address, tel.no. e-mail address, at ang wikang madalas ginagamit, at magpadala ng e-mail sa Intrnational Affairs Division bago mag ika- 21 ng Nobyembre. (e-mail add.) kokusai@city.sagamihara.kanagawa.jp

Libreng konsultasyon para sa mga dayuhang mamamayan sa pamamagitan ng Administrative Scrivener (Proyekto ng Konsultasyon)

Petsa : Ika-10 ng Disyembre (Sabado) 13:00~16:00 (Ito ay ginaganap tuwing hapon ng ikalawang Sabado ng buwan.)
Lugar : Sagamihara International Lounge ( Promity Bldg. 1st flr.)

Ang mga Certified Administrarive o Espesyalista sa Legal at pamilyar sa mga internasyonal na gawain (status of residence, atbp.) ang sasagot sa mga konsultasyon.Mangyaring mag-apply sa Lounge.
Mga taong maaaring komunsulta: Mga dayuhan at ang kanilang mga taga suporta (mga boluntaryo)
Mga kailangan dalahin: Mangyaring dalahin ang mga may kaugnayan sa ikokunsulta (papeles at iba pa)
Kapasidad: 5 katao
Bayad sa pag lahok: Libre
Panahon ng pag-aapply: Ika-28 ng Nobyembre (Lunes) ~ Ika-9 ng Disyembre (Biyernes)
Paraan ng pag-aaplay: Maaaring mag apply ng direkta sa Sagamihara International Lounge, o sa pamamagitan ng telepono.
Para sa aplikasyon, at impormasyon sa pakikipag-ugnayan : Sagamihara International Lounge Tel: 042-750-4150

World Hiroba December ( Tea party group )

Petsa : 2022, Ika-18 ng Disyembre ( Linggo ) 10:00 ~ 11: 30
Lugar : Unicom Plaza Sagamihara Seminar Room 1 (.Bono Sagamiono South Mall 3rd flr. )

Pag-uusap at pag-papalitan ng opinion tungkol sa buhay at kultura ng Brazil.
Bibigyan ng priyoridad ang mga naninirahan sa Sagamihara City.
Mga kailangan dalahin: Mangyaring magsuot ng mask at magdala ng inyong sariling inumin .
Kapasidad : 40 katao ( Ayon sa pagkakasunod-sunod ng aplikasyon )
Bayad sa paglahok : Libre
Panahon ng aplikasyon : Mula sa ika-5 ng Disyembre ( Lunes ) ~ Ika-16 ng Disyembre ( Biyernes)
Paraan ng pag-aapply : Mag-apply sa Sagamihara International Lounge o mag-apply sa pamamagitan ng telepono.
Mangyaring ipaalam sa amin ang inyong pangalan at tirahan at kayo ay nag-aaplay para sa 「World Hiroba December」
Para sa aplikasyon at inpormasyon sa pakikipag-ugnayan : Sagamihara International Lounge Tel.042-750-4150


Libreng konsultasyon para sa mga dayuhang mamamayan sa pamamagitan ng Administrative Scrivener (Proyekto ng Konsultasyon)

Petsa : Ika-14 ng Enero (Sabado) 13:00~16:00 (Ito ay ginaganap tuwing hapon ng ikalawang Sabado ng buwan.)
Lugar : Sagamihara International Lounge ( Promity Bldg. 1st flr.)

Ang mga Certified Administrarive o Espesyalista sa Legal at pamilyar sa mga internasyonal na gawain (status of residence, atbp.) ang sasagot sa mga konsultasyon.Mangyaring mag-apply sa Lounge.
Mga taong maaaring komunsulta: Mga dayuhan at ang kanilang mga taga suporta (mga boluntaryo)
Mga kailangan dalahin: Mangyaring dalahin ang mga may kaugnayan sa ikokunsulta (papeles at iba pa)
Kapasidad: 5 katao
Bayad sa pag lahok: Libre
Panahon ng pag-aapply: Ika-11ng Disyembre (Linggo) ~ Ika-13 ng (Biyernes)
Paraan ng pag-aaplay: Maaaring mag apply ng direkta sa Sagamihara International Lounge, o sa pamamagitan ng telepono.
Para sa aplikasyon, at impormasyon sa pakikipag-ugnayan : Sagamihara International Lounge
Tel: 042-750-4150


Bagong Tagtime 2022 Nobyembre  ・ Disyembre

2022 Nobyembre No.1  Saagutin namin ang inyong mga alalahanin

Filipino

2022 Nobyembre No. 2 Tayo ay magpabakuna

Filipino

2022 Disyembre No.1 Ano ang J- Alert

2022 Disyembre No.2 Tungkol sa Hatsumode

Para sa mga dayuhan sa Sagamihara City, kami ay mag bibigay ng mga impormasyon sa pang araw araw na pamumuhay sa pamamagitan ng Voice record, Maaari itong mapakinggan sa pamamagitan ng pag Click sa mga wikang nakasulat sa itaas.

Page Top▲