បូករួមទាំងភាសារជប៉ុនគឺមាន10ភាសារដែលបានចុះផ្សាយ។ បើចង់មើលភាសារណាមួយសូមចុចលើភាសារនោះ។ ↑

សាឡុងអន្ដរជាតិសាហ្កាមីហារ៉ាជាទីកន្លែងធ្វើការទំនាក់ទំនងដ៏ល្អ សំរាប់ប្រជាជនបរទេសទូទាំងពិភពលោក,មានថ្នាក់រៀនភាសាជប៉ុន រួមទាំងមានទទួលធ្វើការពិគ្រោះបញ្ហាផ្សេងៗនិងមានទទួលបកប្រែ ជូនដល់ប្រជាជនបរទេស។
សូមអញ្ជើញមកចូលសាកសួរ ឬទំនាក់ទំនងមកតាមទូរសព្ទ័។

ភាពងាយនឹងកើតជំងឺថ្មីកូរូណា「5ដង」


សំរាប់ពត៍មានលំអិតសូមចុចមើលលើនេះ → ភាពងាយនឹងកើតជំងឺថ្មីកូរូណា「5ដង」

  

ពត៍មានបង្កាគ្រោះមហន្តរាយ

បានប្រមូលពត៍មានសំរាប់ពលរដ្ឋបរទេស

ទីកន្លែងទទួលពិគ្រោះយោបល់អំពីការឆ្លងមេរោគថ្មីវីរុសកូរូណា

នៅពេលដែលដឹងថាមានឆ្លងមេរោគថ្មីវីរុសកូរូណាឬក៏ដោយសារវីរុសថ្មីកូរូណាធ្វើអោយមានការលំបាកក្នុងជីវភាពរស់នៅផ្សេងៗនោះ​,យើងខ្ញុំនឹងណែនាំពីកន្លែងពិគ្រោះ។

ពត៍មានអំពីការឆ្លងមេរោគថ្មីវីរុសកូរូណា

"ពត៍មានឬគេហទំព័រអំពីវីរុសថ្មីកូរូណា,(COVID-19) រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុងសាហ្គាមីហារ៉ាបានណែនាំពីពត៍មាននៃការជួយគាំទ្រដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការលំបាកដោយសារតែវីរុសថ្មីកូរូណា"

ពត៍មានអំពីការជួយឧបត្ថម្ភដល់ជីវភាពរស់នៅ,ការងារ,ការចិញ្ចឺមកូន,និងការអប់រំផ្សេងៗទៀត។

យើងបានប្រមូលពត៍មានដែលផ្តោតលើការគាំទ្រដែលផ្តល់ដោយរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុងសាហ្គាមីហារ៉ា។បន្ថែមទៀតយើងនឹងប្រាប់អំពីថ្នាក់រៀនដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងឡោនយីដែរ។

ពត៌មានដែលមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ការរស់នៅរបស់ជនជាតិបរទេស

ក្រុងសាហ្គាមីហារ៉ាបានផ្តល់ជូននូវសៀវភៅណែនាំអំពីការរស់នៅនឹងការការពារគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗ។ យើងបានប្រមូលពត៍មានដែលមានប្រយោន៌សំរាប់ការរស់នៅក្នុងទីក្រុងសាហ្គាមីហារ៉ា។

រៀនភាសារជប៉ុនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនតឺណែត

ប្រមូលពត៍មាននៅលើគេហទំព័រ់សំរាប់ការរៀនភាសារជប៉ុនតាមអីនធឺណិត ទោះជាមិនអាចរៀនក្នុងថ្នាក់ក៏យើងអាចរៀនភាសារជប៉ុននៅផ្ទះបានដែរ។

ព្រឺត្តិការនៅឡោនយី ឆ្នាំ 2021 ខែ 7 . ខែ 8

មានការពិគ្រោះដោយឥតគិតថ្លៃសំរាប់ជនបរទេសដោយអ្នកជំនាញរដ្ឋបាល(គំរោងពិគ្រោះយោបល់)

កាលបរិច្ឆេទ : ខែ 7 ថ្ងៃទី 10(សៅរ៍)13:00 ~ 16:00
ទីកន្លែង : នៅសាឡុងអន្តរជាតិសាហ្គាមីហារ៉ា ( នៅអាគារផ្សព្វផ្សាយហូជីណូបិជាន់ទី 1)

មានការពិគ្រោះយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃដល់ជនបរទេសពីអ្នកជំនាញផ្នែករដ្ឋបាល។
ចំពោះអ្នកដែលចង់សួនឹងពិភាក្សាអំពីវីសា,កាតស្នាក់នៅ,ជាដំបូងសូមទូរស័ព្ទទាក់ទងមុន,បន្ទាប់មកអ្នកទទួលបន្ទុកផ្នែកពិភាក្សានឹងទាក់ទងទៅវិញ។
គោលដៅ :ចំពោះជនបរទេសនិងអ្នកគាំទ្រ (អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត)
សូមយកនូវ​ :ឯកសារដែលគិតថាចំាបាច់ក្នុងការពិគ្រោះយោបល់
ទីកន្លែងដាក់ពាក្យ :នៅសាឡុងអន្តរជាតិសាហ្គាមីហារ៉ា Tel :042-750-4150

មានការពិគ្រោះដោយឥតគិតថ្លៃសំរាប់ជនបរទេសដោយអ្នកជំនាញរដ្ឋបាល(គំរោងពិគ្រោះយោបល់)

កាលបរិច្ឆេទ : ខែ 8 ថ្ងៃទី 14(សៅរ៍)13:00 ~ 16:00
ទីកន្លែង : នៅសាឡុងអន្តរជាតិសាហ្គាមីហារ៉ា ( នៅអាគារផ្សព្វផ្សាយហូជីណូបិជាន់ទី 1)

មានការពិគ្រោះយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃដល់ជនបរទេសពីអ្នកជំនាញផ្នែករដ្ឋបាល។
ចំពោះអ្នកដែលចង់សួនឹងពិភាក្សាអំពីវីសា,កាតស្នាក់នៅ,ជាដំបូងសូមទូរស័ព្ទទាក់ទងមុន,បន្ទាប់មកអ្នកទទួលបន្ទុកផ្នែកពិភាក្សានឹងទាក់ទងទៅវិញ។
គោលដៅ :ចំពោះជនបរទេសនិងអ្នកគាំទ្រ (អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត)
សូមយកនូវ​ :ឯកសារដែលគិតថាចំាបាច់ក្នុងការពិគ្រោះយោបល់
ទីកន្លែងដាក់ពាក្យ :នៅសាឡុងអន្តរជាតិសាហ្គាមីហារ៉ា Tel :042-750-4150

Page Top▲