បូករួមទាំងភាសារជប៉ុនគឺមាន10ភាសារដែលបានចុះផ្សាយ។ បើចង់មើលភាសារណាមួយសូមចុចលើភាសារនោះ។ ↑

សាឡុងអន្ដរជាតិសាហ្កាមីហារ៉ាជាទីកន្លែងធ្វើការទំនាក់ទំនងដ៏ល្អ សំរាប់ប្រជាជនបរទេសទូទាំងពិភពលោក,មានថ្នាក់រៀនភាសាជប៉ុន រួមទាំងមានទទួលធ្វើការពិគ្រោះបញ្ហាផ្សេងៗនិងមានទទួលបកប្រែ ជូនដល់ប្រជាជនបរទេស។
សូមអញ្ជើញមកចូលសាកសួរ ឬទំនាក់ទំនងមកតាមទូរសព្ទ័។

ពត៍មានបង្កាគ្រោះមហន្តរាយ

បានប្រមូលពត៍មានសំរាប់ពលរដ្ឋបរទេស

ទីកន្លែងទទួលពិគ្រោះយោបល់អំពីការឆ្លងមេរោគថ្មីវីរុសកូរូណា

នៅពេលដែលដឹងថាមានឆ្លងមេរោគថ្មីវីរុសកូរូណាឬក៏ដោយសារវីរុសថ្មីកូរូណាធ្វើអោយមានការលំបាកក្នុងជីវភាពរស់នៅផ្សេងៗនោះ​,យើងខ្ញុំនឹងណែនាំពីកន្លែងពិគ្រោះ។

ពត៍មានអំពីការឆ្លងមេរោគថ្មីវីរុសកូរូណា

"ពត៍មានឬគេហទំព័រអំពីវីរុសថ្មីកូរូណា,(COVID-19) រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុងសាហ្គាមីហារ៉ាបានណែនាំពីពត៍មាននៃការជួយគាំទ្រដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការលំបាកដោយសារតែវីរុសថ្មីកូរូណា"

ពត៍មានអំពីការជួយឧបត្ថម្ភដល់ជីវភាពរស់នៅ,ការងារ,ការចិញ្ចឺមកូន,និងការអប់រំផ្សេងៗទៀត។

យើងបានប្រមូលពត៍មានដែលផ្តោតលើការគាំទ្រដែលផ្តល់ដោយរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុងសាហ្គាមីហារ៉ា។បន្ថែមទៀតយើងនឹងប្រាប់អំពីថ្នាក់រៀនដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងឡោនយីដែរ។

ពត៌មានដែលមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ការរស់នៅរបស់ជនជាតិបរទេស

ក្រុងសាហ្គាមីហារ៉ាបានផ្តល់ជូននូវសៀវភៅណែនាំអំពីការរស់នៅនឹងការការពារគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗ។ យើងបានប្រមូលពត៍មានដែលមានប្រយោន៌សំរាប់ការរស់នៅក្នុងទីក្រុងសាហ្គាមីហារ៉ា។

រៀនភាសារជប៉ុនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនតឺណែត

ប្រមូលពត៍មាននៅលើគេហទំព័រ់សំរាប់ការរៀនភាសារជប៉ុនតាមអីនធឺណិត ទោះជាមិនអាចរៀនក្នុងថ្នាក់ក៏យើងអាចរៀនភាសារជប៉ុននៅផ្ទះបានដែរ។

ព្រិត្តការណ៌សាឡុងអន្តរជាតិឆ្នាំ2022ខែ11ខែ12

ការប្រឹក្សាដោយអត់គិតថ្លៃសម្រាប់ជនបរទេសដោយរដ្ឋបាល(គម្រោងពិគ្រោះយោបល់)

កាលបរិច្ឆេទ : ខែ 11ទី27(អទិត្យ)ម៉ោង13:00~16:00
ទីកន្លែង : អាគារពុរោមិទីហ្វុជិណូបេជាន់ទី1សាឡុងអន្តរជាតិសាហ្កាមីហារ៉ា

អត់គិតថ្លៃទេ។យើងខ្ញុំនឹងរក្សាអាថ៌កំបាំង។មានអ្នកបកប្រែភាសា។សូមរីករាយពិគ្រោះជាមួយយើងខ្ញុំ។
មានអ្នកគ្រប់គ្រងពិភាក្សាលំអិតផ្នែករដ្ឋបាលជំនាញខាងច្បាប់,អ្នកអាចពិគ្រោះផ្នែកច្បាប់,ពិគ្រោះសុខភាព,ពិគ្រោះជីវភាព,ពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកអប់រំ,ពិគ្រោះការងារ,ពិគ្រោះសុខុមាលភាពជាដើម។
សូមដាក់ពាក្យមកសាឡុងអន្តរជាតិ។
មានមេធាវីគ្រប់គ្រងពិគ្រោះលំអិតផ្នែកច្បាប់ជំនាញអន្តរជាតិ,អ្នកសរសេររដ្ឋបាល,អ្នកបំរើការងារសង្គម,គ្រូ,គិលានុបដ្ឋាយិកាសុខភាព,ពិគ្រោះការងារ,ពិគ្រោះពីជំងឺមហារីកដែលវិជ្ជាជីវះជាដើម។យើងខ្ញុំនឹងរង់ចាំទទួលលោកអ្នក
ដើម្បីទប់ស្កាត់ការពារជំងឺកូរ៉ូណា,សូមពាក់ម៉ាស់។មិនមានកន្លែងចតឡានទេ

សបុគ្គលិក:40នាក់
ការចូលរួម:ដោយអត់គិតថ្លៃ
របៀបដាក់ពាក្យ
រយះដាក់ពាក្យ:ខែ11ទី5(សៅរ៍)ទៅ
របៀបដាក់ពាក្យ:មកសាឡុងអន្តរជាតិសាហ្កាមីហារ៉ាផ្ទាល់ឬតេលេហ្វូនមកដាក់ពាក(042-750-4150)
កន្លែងផ្តល់ដំណឹង:សាឡុងអន្តរជាតិសាហ្កាមីហារ៉ា ទូរស័ព្ទ:042-750-4150

ការប្រឹក្សាដោយអត់គិតថ្លៃសម្រាប់ជនបរទេសដោយរដ្ឋបាល(គម្រោងពិគ្រោះយោបល់)

កាលបរិច្ឆេទ : ខែ12ទី10(សៅរ៍)ម៉ោង13:00~16:00
ទីកន្លែង : សាឡុអន្តរជាតិសាហ្កាមីហារ៉ា(អាគារពុរ៉ោមិទីហ្វុជិណូបេជាន់ទី1)

មានអ្នកគ្រប់គ្រងពិភាក្សាលំអិតផ្នែករដ្ឋបាលជំនាញអន្តរជាតិ(កាតសិទ្ធរស់នៅជាដើម)
សូមដាក់ពាក្យមកសាឡុងអន្តរជាតិ។
អ្នកអាចពិភាក្សាបាន:អ្នកគាំទ្រជនបរទេស(អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត)
យករបស់មក:សូមយករបស់ដែលត្រូវការពិភាក្សាមក
បុគ្គលិក:5នាក់
ការចូលរួម:ដោយអត់គិតថ្លៃ
របៀបដាក់ពាក្យ
រយះដាក់ពាក្យ:ខែ11ទី28(អាទិត្យ)ដល់ខែ12ទី9(សុក្រ)
របៀបដាក់ពាក្យ:មកសាឡុងអន្តរជាតិសាហ្កាមីហារ៉ាផ្ទាល់ឬតេលេហ្វូនមកដាក់ពាក(042-750-4150)
កន្លែងផ្តល់ដំណឹង:សាឡុងអន្តរជាតិសាហ្កាមីហារ៉ា ទូរស័ព្ទ:042-750-4150

វគ្គសិក្សាភាសាជប៉ុនមុនដំបូង

កាលបរិច្ឆេទ : ម៉ោង:ខែ12ទី6~ឆ្នាំ2023ខែ2ទី14រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ៌រសៀលម៉ោង6កន្លះ~ម៉ោង8កន្លះ
ខែ1ថ្ងៃទី3,មិនមានទេ
ទីកន្លែង : ម៉ោង:ខែ12ទី6~ឆ្នាំ2023ខែ2ទី14រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ៌រសៀលម៉ោង6កន្លះ~ម៉ោង8កន្លះ

សាឡុងអន្តរជាតិសាហ្កាមីហារ៉ា(អាគារពុរ៉ោមិទីហ្វុជិណូបេជាន់ទី1)
សិក្សាដើម្បីរស់នៅប្រទេសជប៉ុន
ទីកន្លែង:សាឡុងអន្តរជាតិសាហ្កាមីហារ៉ា
សម្រាប់:អ្នករស់នៅក្នុងក្រុងនេះ,
អ្នកធ្វើការនៅក្រុងនេះ,ឬសិស្សមករៀននៅក្រុងនេះ,នឹងអ្នកកំពុងរៀនហិរ៉ាហ្កាណា
អ្នកដែលមិនចេះភាសាជប៉ុនប្រើក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ
បុគ្គលិក:15នាក់(ដាក់ពាក្យតាមលេខរៀង)
ដាក់ពាក្យ:ត្រឹមខែ11ទី21សរសេរឈ្មោះ,អាស័យដ្ឋាន,លេខតេលេហ្វូន,អ៊ីមែល,សូមសរសេរភាសាដែលអ្នកអាចប្រើបានច្រើនបំផុតហើយផ្ញើវាទៅផ្នែកកិច្ចការអន្តរជាតិ។
 kokusai@city.sagamihara.kanagawa.jp

ស៊ិងថាកគុថែមឆ្នាំ2022ខែ10・11

យើងខ្ញុំនឹងឆ្លើយកង្វល់របស់អ្នក។

ភាសាខ្មែរ

អាហាររូបករណ៌អ្នកមិនត្រូវសងវិញដើម្បីទៅរៀននៅវិទ្យាល័យ

ភាសាខ្មែរ

ឆ្នាំ2022ខែ11 No.1「ខ្ញុំអាចជួយអ្នកជាមួយនឹងបញ្ហារបស់អ្នកបាន」

ភាសាខ្មែរ

ឆ្នាំ2022ខែ11 No.2「តោះចាក់វ៉ាក់សាំង」

ភាសាខ្មែរ

ព័តិមានអំពីជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនឹងត្រូវបញ្ជូនតាមសំឡេងដល់ជនបរទេសដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងសាហ្កាមីហារ៉ា។
ចុចលើភាសាខាងលើដើម្បីស្តាប់។

Page Top▲