សាឡុងអន្ដរជាតិសាហ្កាមីហារ៉ាជាទីកន្លែងធ្វើការទំនាក់ទំនងដ៏ល្អ សំរាប់ប្រជាជនបរទេសទូទាំងពិភពលោក,មានថ្នាក់រៀនភាសាជប៉ុន រួមទាំងមានទទួលធ្វើការពិគ្រោះបញ្ហាផ្សេងៗនិងមានទទួលបកប្រែ ជូនដល់ប្រជាជនបរទេស។
សូមអញ្ជើញមកចូលសាកសួរ ឬទំនាក់ទំនងមកតាមទូរសព្ទ័។កម្មវិធីនៅឡោនយី       ឆ្នាំ2018ខែ9

ហ្វឹកហាត់សរុបពីវិធីការពារខ្លួនពីគ្រោះមហន្តរាយ (ក្រុមការពារគ្រោះមហន្តរាយ)

កាលបរិច្ឆេទ: ខែ9 ថ្ងៃទី2 (ថ្ងៃអាទិត្យ)  ម៉ោង8:20~12:00
ទីកន្លែង: សាហ្កាមីហារាខុឃុសៃខូរីយូរឡោនយី ឬក៏
ដីបន្ទាយទាហានអាមេរិចនៅសាហ្កាមីហារាដែលបានផ្ទេរមករដ្ឋវិញ

ក្នុងករណីគ្រោះមហន្តរាយខ្យល់ព្យុះទឹកជំនន់,រញ្ជួយដីកើតឡើង ឡោនយីបានបង្កើត
មជ្ឈមណ្ដលការពារគ្រោះមហន្តរាយដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ជូនជនជាតិបរទេសដោយបាន
ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសាលាស្រុកសាហ្កាមីហារា,ផ្តល់ពត៌មានជូនជាច្រើនភាសា,
ធ្វើប្រត្តិបត្តិការជួយរកទីជម្រកពេលភាសខ្លួននិង ទទួលពិគ្រោះជូនជនជាតិបរទេស។
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះគឺជាវគ្គហ្វឹកហាត់ដែលមានរូបរាងប្រហាក់ប្រហែលនឹងពេលមានរញ្ជួយ
ដីទ្រង់ទ្រាយធំ។លោកអក្នដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ពីសកម្មភាពជួយទ្រទ្រង់
ជនជាតិបរទេស សូមទំនាក់ទំនងមកខាងឡោនយី។
សម្រាប់: អក្នតំណាងអោយឡោនយី,ផ្នែកព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ,ក្រុមបកប្រែ,
សមាជិកនៃក្រុមការពារគ្រោះមហន្តរាយនិងកអក្នស្មគ្រ័ចិត្តជនជាតិបរទេស

ការបញ្ជាំងភាពយន្តឯកសារនៅសាលារដ្ឋមធ្យមសិក្សារៀនយប់「ខុមបាំងវ៉ាក់」
និងប្រជុំពិភាក្សាគ្នា (ក្រុមទ្រទ្រង់ផ្នែកអប់រុំ)

កាលបរិច្ឆេទ: នៅលើកទី1 ខែ9 ថ្ងៃទី15 (ថ្ងៃសៅរ៍)  ម៉ោង13:00~17:00
នៅលើកទី2 ខែ9 ថ្ងៃទី16 (ថ្ងៃអាទិត្យ) ម៉ោង13:00~17:00
ទីកន្លែង: នៅលើកទី1 ប៉ូណូសាហ្កាមីអូណុសោវសុម៉លជាន់ទី3 យ៊ូនីគ៊មមុពុរ៉ាស្សា
សាហ្កាមីហារ៉ា
នៅលើកទី2 អ៊ីអ៊នហាស៊ីម៉ូតុជាន់ទី6 សុរេយុសាហ្កាមី 

បញ្ជាំងកុនស្តីអំពីថ្នាក់មធ្យមសិក្សារៀនយប់។ក្រុមទ្រទ្រង់ផ្នែកសិក្សា,គឺសង្ឃឹមថាក្មេងៗ
សញ្ជាត្តិបរទេសនឹងមានឱកាសសិក្សាកាន់តែច្រើនតាមរយៈការបញ្ចាំងកុននេះ។
ការដាក់ពាក្យ: មិនចាំបាច់ទេ(អក្នដែលចង់មកមើ់លមកពេលណាក៏បានដែរ។)
មិនយកថ្លៃចូលមើលទេ។

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការប្រតិបត្តិកម្មវីធីបុណ្យហ្វេសធីវ៉លលើកទី2

កាលបរិច្ឆេទ: ខែ9 ថ្ងៃទី16 (ថ្ងៃអាទិត្យ) ព្រឹកម៉ោង10:00~12:00
ទីកន្លែង: អាគារ ពូរ៉ូមីធីហ្វុជីណូប៊ិប៊ីរ៉ុ ជាន់ទី1 បន្ទប់ប្រជុំឡោនយី

ទីបញ្ចប់នៃការកែតម្រូវស្តីពីការអនុវត្តន៍បុណ្យហ្វេសុធីវ៉លសម្រាប់ឆ្នាំនេះ។
សូមគោរពអញ្ជើញគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនិងលោកអក្នដែលជាសមាគមន៍
ចូលរួមបុណ្យហ្វេសុធីវ៉លមកចូលរួមប្រជុំ។

កិច្ចប្រជុំពន្យល់អក្នសម្ម័ក្រចិត្តចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យហ្វេសុធីវ៉ល

កាលបរិច្ឆេទ: ខែ9 ថ្ងៃទី22 (ថ្ងៃសៅរ៍) ព្រឹកម៉ោង10:00~11:00
ទីកន្លែង: អាគារ ពូរ៉ូមីធីហ្វុជីណូប៊ិប៊ីរ៉ុ ជាន់ទី2 បន្ទប់ប្រជុំB

សូមអញ្ជើញលោកអក្នដែលបានចុះឈ្មោះសម័្មក្រចិត្តចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យហ្វេសុធីវ៉លមកចូលរួមប្រជុំ។

លើកទី22 បុណ្យភ្ជាប់សម្ព័នភាពជាអន្តរជាតិ សាហ្កាមីហារាខុឃុសៃខូរីយូរឡោនយី
”កាន់ដៃគ្នា,ជាមួយនឹងស្នាមញញឹម ទីវាលនៃសាកលលោក”

កាលបរិច្ឆេទ: ខែ9 ថ្ងៃទី30 (ថ្ងៃអាទិត្យ) ព្រឹកម៉ោង10:00~16:00
ទីកន្លែង: អាគារ ពូរ៉ូមីធីហ្វុជីណូប៊ិប៊ីរ៉ុ,អូណូឃីតាក់ខូមីនខាន់,មហាវិទ្យាល័យអូប៊ីរីន
អាគារស្នាក់នៅទី2សម្រាប់និសិត្សបរទេស

ការសម្តែងដ៏គួរអោយទស្សនាកំសាន្ត,ការតាំងពិព៏រណ៍ជាផែនការកែឆ្នៃដើម្បីជំរុញចំណាប់អារម្មណ៍,
ការភ្ជាប់សម្ព័នភាពជាមួយនឹងជនជាតិបរទេស,នឹងមានតូបអាហារនៃប្រទេសនានា,
សូមអញ្ចើញមកសាកល្បងភ្លក់រសជាតិអាហាររបស់ប្រទេសផ្សេង !

សេចក្តីរាយការណ៌,ប្រជុំវែកជែកកែតម្រូវពីកម្មវិធីបុណ្យ

កាលបរិច្ឆេទៈ ខែ១០ថ្ងៃអាទិត្យទី១៤ ម៉ោង 10:00~12:00
ទីកន្លែងៈ បន្ទប់ប្រជុំ សាហ្កាមីហារាខុឃុសៃឃូរីយ៉ូឡោនយី
(អាគារពូរ៉ូមីធីហ្វុជីណូប៊ិជាន់ទី១)

ពិភាក្សាគ្នាពីលទ្ធផលនៃកម្មវិធីបុណ្យដែលមានកន្លងមក,ជាប្រធានបទសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយ។
សូមគោរពអញ្ជើញលោកអក្នដែលបានចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យមកចូលរួមកុំខាន។

ការនែនាំបង្ហាញពីការបន្តការសិក្សាទៅវិទ្យាល័យឆ្នាំ២០១៨ក្នុងខេត្តខាណាហ្កាវ៉ាសម្រាប់អក្នដែលមាន
ភាសាកំណើតមិនមែនជាភាសាជប៉ុន
(ឧបត្ថម្ភ:ME-netខាណាហ្កាវា សហប្រតិបត្តិការ:សាហ្កាមីហារាខុឃុសៃខូរីយ៉ូឡោនយី)

កាលបរិច្ឆេទៈ ខែ១០ថ្ងៃអាទិត្យទី១៤ ម៉ោង 13:00~16:00      
ទីកន្លែងៈ អាគារពូរ៉ូមីធីហ្វុជីណូប៊ិ ជាន់ទី២ បន្ទប់ប្រជុំAB (សាហ្កាមីហារាខុឃុសៃឃូរីយ៉ូឡោនយី)

មានរៀបចំពីការនែនាំបង្ហាញពីការបន្តការសិក្សា,និងការប្តូរយោលបល់ដែលដកស្រង់ពីបទពិសោធន៍ជូន
សម្រាប់លោកអក្នដែលជាអាណាព្យាបាលនិងសិស្សមធ្យមសិក្សាដែលមានសញ្ជាត្តិជាជនជាតិបរទេស
ហើយមានបំណងចង់បន្តការសិក្សាទៅវិទ្យាល័យ។
ថ្លៃចូលរួម : មិនយកលុយទេ
ការដាក់ពាក្យ : មិនចាំបាច់
ទីទំនាក់ទំនង: ការិយាល័យME-net ទូរសព្ទ័លេខ: 045-896-0015

「សាហ្ហាពូរ៉ូ2020」 វគ្គសិក្សាពីប្រទេសកាណាដា ”ថ្នាក់រៀនធ្វើម្ហូបកាណាដា ~នុំឃេកស៊ូតុរោយស៊្សេលរស់ជាតិកាហ្វេ”
(គណៈកម្មការលើកកម្ពស់ជាអន្តរជាតិក្រុងសាហ្កាមីហារ៉ា)

កាលបរិច្ឆេទៈ ខែ១០ថ្ងៃអាទិត្យទី១៤ ម៉ោង 14:00~16:00
ទីកន្លែងៈ សូរេយ៉ុសាហ្កាមី សេមីណាលរ៉ូម5 (ហាស៊ីម៉ូតុអ)

សាស្ត្រាចារ្យដែលមានដើមកំណើតនៅកាណាដា,ផឹកកាហ្វេកាណាដាជាមួួយនឹងបង្អែម,ធ្វើនុំឃេកស៊ូតុរោយស៊្សេល
ហើយនិយាយជជែកគ្នាពីប្រទេសកាណាដា។
កំនត់ចំនួនអក្នចូលរួមៈ 25នាក់(ផ្តល់អត្ថិភាពដល់អក្នមកដល់មុន,អក្នស្នាក់នៅ ធ្វើការ សិក្សានៅក្នុងក្រុងនេះ)
ថ្លៃចូលរួមៈ 500យ៉េន
រយៈពេលដាក់ពាក្យៈ ខែ10ថ្ងៃចន្ទ័ទី1 ខែ10ថ្ងៃពុធទី10
ទីកន្លែងដាក់ពាក្យៈ សាហ្កាមីហារ៉ាឃុខុសៃឃូរីយ៉ូឡោនយី ទូរសព្ទ័លេខៈ 042-750-4150

កម្មវិធីញាាុំតែ---ទីកន្លែងភ្ជាប់ចំណងមិត្តភាពរវាងជនជាតិបរទេស

កាលបរិច្ឆេទៈ ខែ១០ថ្ងៃអាទិត្យទី21 ម៉ោង 10:00~12:00
ទីកន្លែងៈ អាគារពូរ៉ូមីធីហ្វុជីណូប៊ិ ជាន់ទី២ បន្ទប់ប្រជុំAB (សាហ្កាមីហារាខុឃុសៃឃូរីយ៉ូឡោនយី)

ពន្យល់បង្ហាញអំពីអរិយធម៌,ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី។
ថ្លៃចូលរួមៈ 100យ៉េន(សិស្សមធ្យមសិក្សាចុះក្រោមមិនយកលុយទេ)
កំនត់ចំនួនមនុស្សៈ 70នាក់ (ផ្តល់អត្ថិភាពអក្នដែលមកដល់មុន,អក្នចូលរួមសូមមកកាន់ទីកន្លែងផ្ទាល់តែម្តង)

ថ្នាក់រៀនភាសាបេទេសវគ្គដំបូង ”ភាសាចិន”  (ក្រុមការងារបកប្រែ)

កាលបរិច្ឆេទៈ ខែ១០ថ្ងៃអាទិត្យទី២១ ម៉ោង 10:00~12:00 រៀន៤ដង
(10/21、10/28、11/4、11/18) 
ទីកន្លែងៈ បន្ទប់ប្រជុំ សាហ្កាមីហារាខុឃុសៃឃូរីយ៉ូឡោនយី
(អាគារពូរ៉ូមីធីហ្វុជីណូប៊ិជាន់ទី១)

សូមរីករាយសប្បាយជាមួយនឹងការសន្ទាររបស់ជនជាតិចិនជាមួយនឹងគ្រូដើម។
សម្រាប់អក្នៈ លោកអក្នដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ពីភាសាចិននឹងសកម្មភាពសម្ម័គ្រចិត្ត
របស់ត្រូវយកមកជាមួយៈ ប្រដាប់ប្រដារសម្រាប់កត់ត្រា
កំនត់ចំនួនមនុស្សៈ 20នាក់ (ផ្តល់អត្ថិភាពអក្នដែលមកដល់មុន,អក្នកំពុងស្នាក់នៅក្នុងក្រុងនេះ)
ថ្លៃចូលរួមៈ 300យ៉េន (សម្រាប់ថ្លៃសៀវភៅមេរៀនជាដើម)
រយៈពេលដាក់ពាក្យៈ ខែ10 ថ្ងៃចន្ទ័ ទី1~ខែ10 ថ្ងៃពុធ ទី17
ទីកន្លែងដាក់ពាក្យៈ សាហ្កាមីហារ៉ាខុឃុសៃខូរីយ៉ូឡោនយី លេខទូរសព្ទ័ៈ 042-750-4150

ទទួលពិគ្រោះយោបល់រាល់បញ្ហាជូនជនជាតិបរទេស និងពិនិត្យជំងឺរបងដោយអត់គិតថ្លៃ
(ប្រពន្ធ័គ្រប់គ្រងក្នុងការភ្ជាប់ចំណងមិត្តភាពជាអន្តរជាតិសាហ្កាមីហារ៉ា)

កាលបរិច្ឆេទ: ឆ្នាំ2018ខែ10ទី21 ថ្ងៃអាទិត្យ ម៉ោង1:00ថ្ងៃត្រង់ ដល់ម៉ោង4:00ល្ងាច
ទីកន្លែងៈ សាហ្កាមីហារាខុឃុសៃឃូរីយ៉ូឡោនយី (អាគារពូរ៉ូមីធីហ្វុជីណូប៊ិជាន់ទី១)

ទទួលពិគ្រោះដោយមិនគិតថ្លៃ មានដូចជាខាងផ្នែកច្បាប់、សុខភាព、ជីវភាពរស់នៅ、កាសិក្សា,ប្រពន្ធ័ការងារ,សុខមាលភាពជាដើម、ដោយរក្សាទុកជាការសំងាត់,នឹងមានអ្នកបកប្រែភាសារជូនផងដែរ។ សូមលោកអ្នកអញ្ចើញមកពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងការជឿរជាក់នឹងទំនុបចិត្ត។ មិនមានកន្លែងសម្រាប់ចតឡានទេ។
1. មានមេធាវី, អ្នកច្បាប់រដ្ឋបាល នឹងគ្រូបង្រៀន ដែលយល់ដឹងច្បាស់អំពីបញ្ហារបស់ជនជាតិបរទេសជាដើម
2. មានពិនិត្យជំងឺរបេងនៅក្នុងរថយន្តពិនិត្យជំងឺរបេង「ឈប់អោយមាន! ជំងឺរបង」
※ថ្ងៃបើកពិគ្រោះអាចអញ្ចើញមកផ្ទាល់តែម្តងបាន,ក៍ប៉ុន្តែផ្តល់អត្ថភាពជូនអក្នដែលបានដាក់ពាក្យសុំទុកជាមុន។
※កំពុងទទួលការ ដាក់ពាក្យសុំ! តាមទូរសព្ទ័លេខ:042-750-4150 សាហ្កាមីហារ៉ាខុឃុសៃខូរីយ៊ូឡោនយី

សិក្ខាសាលាអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែង,កិច្ចការបកប្រែ 「ផ្នែកសិក្សាអប់រុំ」  (ក្រុមការងារបកប្រែ)

កាលបរិច្ឆេទៈ ខែ១០ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៧ ម៉ោង 10:00~12:00
ទីកន្លែងៈ អាគារពូរ៉ូមីធីហ្វុជីណូប៊ិ ជាន់ទី២ បន្ទប់ប្រជុំB (សាហ្កាមីហារាខុឃុសៃឃូរីយ៉ូឡោនយី)

បកប្រែផ្នែកសិក្សាដូចជានៅពេលអាណាព្យាបាលជួបពិភាក្សាជាមួយគ្រូប្រចាំថ្នាក់នៅតាមសាលារៀន,
រៀនត្រៀមចិត្តបកប្រែរអោយដូចទៅនឹងការហ្វឹកហាត់(សម្តែងធ្វើតាម)អនុវត្តន៍អោយសមតាមកាលៈទេសៈ។
សម្រាប់អក្នៈ មានចុះឈ្មោះជាអក្នស្ម្័គ្រចិត្តជួយបកប្រែនៅឡោនយី,ឬអក្នដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ស្មគ្រ័ចិត្ត
្ ជួយផ្នែកសិក្សាអប់រុំ។
របស់ត្រូវយកមកជាមួយៈ ប្រដាប់ប្រដារសម្រាប់កត់ត្រា
កំនត់ចំនួនមនុស្សៈ 25នាក់
ថ្លៃចូលរួមៈ មិនយកលុយទេ
រយៈពេលដាក់ពាក្យៈ ខែ10 ថ្ងៃចន្ទ័ ទី1~ខែ10 ថ្ងៃចន្ទ័ ទី22
ទីកន្លែងដាក់ពាក្យៈ សាហ្កាមីហារ៉ាខុឃុសៃខូរីយ៉ូឡោនយី លេខទូរសព្ទ័ៈ 042-750-4150 Page Top▲