សាឡុងអន្ដរជាតិសាហ្កាមីហារ៉ាជាទីកន្លែងធ្វើការទំនាក់ទំនងដ៏ល្អ សំរាប់ប្រជាជនបរទេសទូទាំងពិភពលោក,មានថ្នាក់រៀនភាសាជប៉ុន រួមទាំងមានទទួលធ្វើការពិគ្រោះបញ្ហាផ្សេងៗនិងមានទទួលបកប្រែ ជូនដល់ប្រជាជនបរទេស។
សូមអញ្ជើញមកចូលសាកសួរ ឬទំនាក់ទំនងមកតាមទូរសព្ទ័។

ការពារការរីករាលដាលនៃការឆ្លងមេរោគថ្មីវីរុសកូរូណា
 ត្រូវជៀសវាង3ចំណុច


ទីកន្លែងទទួលពិគ្រោះយោបល់អំពីការឆ្លងមេរោគថ្មីវីរុសកូរូណា

ការពិគ្រោះយោបល់ទូទៅគឺ

ការឆ្លងមេរោគថ្មីវីរុសកូរូណាមជ្ឈមណ្ឌលទាក់ទង TEL:042-769-8204
ចាប់ទទួលភ្ញៀវពីម៉ោង:9:00~21:00 (ថ្ងៃសៅរ៍・អាទិត្យ・រួមទាំងថ្ងៃបុណ្យផងដែរ)ភាសារជប៉ុន

ចំពោះភ្ញៀវទេសចរណ៍បរទេសមជ្ឈមណ្ឌលទំនាក់ទំនង (Japan visitor Hotline ) Tel : 050-3816-2787
ទទួលភ្ញៀវ :24ម៉ោង 365ថ្ងៃ ភាសារជប៉ុន、ភាសារអង់គ្លេស、ភាសារចិន、ភាសារកូរ៉េ
※ឆ្លើយតបក្រោមវិសាលភាព:ការណែនាំគ្រាបន្ទាន់(ឈឺ・គ្រោះថ្នាក់នានា)ណែនាំពេលមានគ្រោះមហន្តរាយ、ការណែនាំពីទេសចរណ៍ទូទៅ
※យើងក៏ឆ្លើយតបទៅនឹងការសាកសួរដែលទាក់ទងនឹងមេរោកថ្មីវីរុសកូរូណានេះដែរ។

ប្រសិនបើអ្នកសង្ស័យថាមានការឆ្លងមេរោគ

អ្នកដែលត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញ・ទាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌល Tel:042-769-9237
ទទួលភ្ញៀវ :24ម៉ោង (ថ្ងៃសៅរ៍・អាទិត្យរួមទាំងថ្ងៃបុណ្យផងដែរ) ភាសារជប៉ុន

ការឆ្លងមេរោគថ្មីវីរុសកូរូណា កន្លែងពិគ្រោះពហុភាសារ

A M D A មជ្ឈមណ្ឌលពត៍មានវេជ្ជសាស្រ្តអន្តរជាតិ TEL:03-6233-9266
ចាប់ទទួលភ្ញៀវម៉ោង:10:00~16:00 ពីថ្ងៃច័ន្ទ~ដល់ថ្ងៃសុក្រ
ថ្ងៃច័ន្ទ : ភាសារអង់គ្លេស、ភាសារកូរ៉េ、ភាសារហ្វីលីពីន、ភាសារជប៉ុនងាយៗ
ថ្ងៃអង្គារ៍ : ភាសារអង់គ្លេស、ភាសារចិន、ភាសារថៃ、ភាសារជប៉ុនងាយៗ
ថ្ងៃពុធ : ភាសារអង់គ្លេស、ភាសារវៀតណាម(មានតែថ្ងៃពុធអាទិត្យទី2、អាទិត្យទី4)ភាសារជប៉ុនងាយៗ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ :ភាសារអង់គ្លេស、ភាសារចិន、ភាសារអេស្បាញុល、ភាសារជប៉ុនងាយៗ
ថ្ងៃសុក្រ : ភាសារអង់គ្លេស、ភាសារប័រទុយហ្គាល់、ភាសារជប៉ុនងាយៗ

ពត៍មានអំពីការឆ្លងមេរោគថ្មីវីរុសកូរូណា


他の言語はこちらから 
   English 中国语 한국・조선어 Português Español Filipino ภาษาไทย ភាសាខ្មែរ Tiếng Việt

រៀនភាសារជប៉ុនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនតឺណែត

 • ចំពោះ「ពលរដ្ឋបរទេសដែលប្រើប្រាស់」ពីបណ្តាញរៀនភាសារជប៉ុន…ការប្រើភាសារជប៉ុនក្នុងការរស់នៅ(ទីភ្នាក់ងារសំរាប់កិច្ចការវប្បធម៌)
  日本語 English 中国语 Português Español Tiếng Việt
 • ភាសារនិងវប្បធម៌ជប៉ុន「បូកសារុបទាំងមូល」(មូលនិធិជប៉ុន)
  日本語 →English →Español
 • អេរីនអាចនិយាយភាសារជប៉ុនបាន(មូលនិធិជប៉ុន)
  日本語 English 中国语 한국・조선어 Português Español ภาษาไทย
 • AJALT ឯកសារបង្រៀនតាមអឺនធឺណិត (សាជីវកម្មសាធារណៈ សមាគមអន្តរជាតិសំរាប់ការលើកកម្ពស់ភាសារជប៉ុន)
  日本語 English

ព្រឺត្តិការនៅឡោនយីឆ្នាំ 2020 ខែ 8 ខែ 9

មានការពិគ្រោះដោយឥតគិតថ្លៃសំរាប់ជនបរទេសដោយអ្នកជំនាញរដ្ឋបាល(គំរោងពិគ្រោះយោបល់)

កាលបរិច្ឆេទ : ខែ 8 ថ្ងៃទី 8 (សៅរ៍) 13:00 ~ 16:00
ទីកន្លែង : នៅសាឡុងអន្តរជាតិសាហ្គាមីហារ៉ា ( នៅអាគារផ្សព្វផ្សាយហូជីណូបិជាន់ទី 1)

មានការពិគ្រោះយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃដល់ជនបរទេសពីអ្នកជំនាញផ្នែករដ្ឋបាល។
ចំពោះអ្នកដែលចង់សួនឹងពិភាក្សាអំពីកាតស្នាក់នៅសូមអញ្ជើញមកដោយផ្ទាល់,ម្យ៉ាងទៀតអាចរងចាំ,ហេតុនេះសូមកក់ទុកជាមុន។
គោលដៅ :ចំពោះជនបរទេសនិងអ្នកគាំទ្រ (អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត)
សូមយកនូវ​ :ឯកសារដែលគិតថាចំាបាច់ក្នុងការពិគ្រោះយោបល់
ទីកន្លែងដាក់ពាក្យ :នៅសាឡុងអន្តរជាតិសាហ្គាមីហារ៉ា Tel :042-750-4150

មានការពិគ្រោះដោយឥតគិតថ្លៃសំរាប់ជនបរទេសដោយអ្នកជំនាញរដ្ឋបាល(គំរោងពិគ្រោះយោបល់)

កាលបរិច្ឆេទ : ខែ 9 ថ្ងៃទី 12 (សៅរ៍) 13:00 ~ 16:00
ទីកន្លែង : នៅសាឡុងអន្តរជាតិសាហ្គាមីហារ៉ា ( នៅអាគារផ្សព្វផ្សាយហូជីណូបិជាន់ទី 1)

មានការពិគ្រោះយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃដល់ជនបរទេសពីអ្នកជំនាញផ្នែករដ្ឋបាល។
ចំពោះអ្នកដែលចង់សួនឹងពិភាក្សាអំពីកាតស្នាក់នៅសូមអញ្ជើញមកដោយផ្ទាល់,ម្យ៉ាងទៀតអាចរងចាំ,ហេតុនេះសូមកក់ទុកជាមុន។
គោលដៅ :ចំពោះជនបរទេសនិងអ្នកគាំទ្រ (អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត)
សូមយកនូវ​ :ឯកសារដែលគិតថាចំាបាច់ក្នុងការពិគ្រោះយោបល់
ទីកន្លែងដាក់ពាក្យ :នៅសាឡុងអន្តរជាតិសាហ្គាមីហារ៉ា Tel :042-750-4150

 Page Top▲